Tamil Fonts
 
 
 
 
 
 
උපදේශන සේවාව
 
ප්‍රාග්ධන සහ පුනරාවර්ථන කටයුතු ආවරණය කරන තාක්ෂණ, ආර්ථික සහ පාරනෛතිත ඉදිකිරීම් විශේෂඥ එකමුතුවකි උපදේශන  සේවාව.  දශක දෙකකට වඩා වැඩි අත්දැකීම් සම්භාරයකින් යුත් උපදේශන සේවාව මඟින් පුළුල් පරාසයකින් යුත් සේවා දායකයින් රැසකට  උපාය මාර්ගික උපදෙස් සපයා ඇත.  රාජ්‍ය අංශය, බැංකු, වෙළඳ සහ සේවා අංශය,  වඩා පුළුල් පරාසයකින් යුත් විෂයයන්ගෙන් පවා සමන්විත වූ පෘථුල ව්‍යාපෘතීන්, ප්‍රමිතීන්, ගිවිසුම් ආකෘති, මිනුම් ක්‍රම සහ හිමිකම් අරාවුල් ආදිය පිළිබඳ අපගේ දැනුවත් බාවය සැළකිල්ලට ගතහොත් කිසිදු වෙනත් මාර්ගයකින් ලබා ගත නොහැකි උපදෙස් අපගේ සේවා දායකයින්ට ලබා දීමට අපට හැකියාවක් ඇත.  එනම්,
 
(අ.) ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා උපක්‍රම විධි ලබා ගැනීම සඳහා උපදෙස් දීම සහ විශේෂඥයින්, උපදේශකයින් සහ ආයතන විශේෂ පැවරුම් සඳහා සහභාගි කරවා ගැනීම.
ආ. වරින් වර නිකුත් කරනු ලබන ලේඛණ, සම්මත මිණුම් ක්‍රම, ඉදිකිරීම් පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනයේ සම්මත ලංසු තැබීම සහ වෙනත් අනෙකුත් ප්‍රකාෂණ පිළිබඳව අර්ථකථනය කිරීම සහ උපදෙස් ලබා දීම.
ඇ. කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනයට අදාල විශේෂිත ගැටළු පිළිඳව විශේෂඥ අදහස් උදහස් සැපයීම.
ඈ. වාණිජ සහ ගිවිසුම් ප්‍රකාර ගැටළු, මහජන, ගොඩනැගිලි සහ සිවිල් යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතීන්හි පැන නඟින ගැටළු සඳහා උපදෙස් ලබා දීම.
ඉ. පහසුකම් සපයන්නෙකු අගයන්නෙකු ලෙස ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් සහ ව්‍යාපෘතීන්හි නිරත ආයතනයන්හි ගැටළු නිරාකරණය සඳහා උපදේශණ සේවා සැපයීම.
ඊ.  කොන්ත්‍රාත් සඳහා මැදිහත් කරුවෙකු ලෙස සේවය සැපයීම.
උ. කළහකරුවන් විසින් යොමු කරන ආරවුල් සඳහා විනිශ්චයකරුවන් පත්කීරීම සහ ඉදිකිරීම් පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනයේ විනිශ්චයකරුවන්ගේ සංචිත පාලනය කිරීම.
ඌ. ඉදිකිරිම් පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනයේ මිල උච්චාවචන සූත්‍ර න්‍යාය අදාල කර ගැනීම පළිබඳව අදාල කර්මාන්ත සඳහා උපදෙස් ලබා දීම.
එ. සැලකිය යුතු ඉදිකිරීම් පිරිවැයක් සහිත ද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය සහ යන්ත්‍රෝපකරණ වල මිල දර්ශනයන් සහිත ඉදිකිරීම් සංඛ්‍යා ලේඛන සඟරාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
ඒ. තෝරාගත් කුඩා පරිමාණ ව්‍යෘපෘති සහ ව්‍යාපෘති නැවත ආපසු බාර ගැනීමේ සේවාවන්ට අදාලව ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා උපදේශන සේවාව සැපයීම.
ඔ. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාලව දැනුම සම්පාදනයන් සහ පුහුණු ආයතන හා වෙනත් බාහිර ආයතන වල ද එකතුවකින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය - පුහුණු හා සම්බන්ධීකරණයන් වීමෙන් වෘත්තීය සංවර්ධන සැසි, කර්මාන්ත වැඩමුළු සහ වැඩසටහනන් දිගින් දිගට පැවැත්වීම.
වැ‍ඩිමනත් තොරතුරු  සඳහා අධ්‍යක්ෂක ( උපදේශන සේවා)   දු. අ. 011 -2688143 ඇමතිය හැකි අතර නැතිනම් නො. 123, සව්සිරිපාය, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07 හි මූලස්ථ පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා ඇති උපදේශන සේවා ආංශය වෙත පැමිණිය හැක.
 
 
ඉදිකිරීම් පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනයේ විනිශ්චයකරුවන්ගේ සංචිතය
 
ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් හෝ වෙනත් අංශයන්හි පැන නඟින ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් සාපේක්ෂව ශීග්‍රයෙන් විසඳීම සඳහා ආරවුල් නිරාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙහි විනිශ්චය කරණය.  නීතිමය රාමුවෙන් හෝ මැදිහත්කරුවකුගේ මාර්ගයෙන් යම් ආරවුලක් නිරාකරණය කරන තෙක් ගැට‍ළුවලට අදාළ පාර්ශවයන් බැඳ තබමින් මධ්‍යස්ථ තුන්වන පාර්ශවකරුවෙකු විසින් යම් තීරණයක් දීමේ ක්‍රියාවලිය විනිශ්චයකරණය ලෙස හැඳින්වේ.
 
ඉදිකිරීම් විනිශ්චයකරණයේ නාවික ආයතනය ලෙස පවතින්නේ ඉදිකිරීම්, පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනයයි.  ඉදිකිරීම් විනිශ්චයකරණ සංචිතයේ ලැයිස්තු ගත විනිශ්චයකරුවන් පහත සඳහන් වේ.
 
ජයන්ත පෙරේරා මහතා
ආචාර්ය එඩී.සී. සිල්වා මහතා
ඒ.සී. රාසයියා මහතා
ඒ. රණසිංහ මහතා
සී. විජේරත්න මහතා
ඩී.බී.ජේ. රණතුංග මහතා
ඩී.එම්.එෆ්. පරාක්‍රම මහතා
ඩී.ආර්.එන්. ෆ්ර්ඩිනෑන්ඩෝ මහතා
ජී.එච්. ලෝරන්ස් මහතා
එච්.ඩී. චන්ද්‍රසේන මහතා
එච්. පීරිස් මහතා
කේ.පී.ඩබ්. රාජසිරි මහතා
එල්.ඩබ්. ජීරසිංහ මහතා
එම්.ඒ.ඩබ්.ආර්. ෆ්ර්ඩිනෑන්ඩෝ මහතා
ඩී.ජේ. ශ්‍යාමල් මහතා
ජී.එච්. ගුණසේක‍ර මහතා
ආර්.ඒ.පී. රෝහණ මහතා
එස්.ඒ.ජී. සූරියාරච්චි මහතා
එස්.බී. විජේකෝන් මහතා
එස්. වෙයිහන්දන් මහතා
එස්. රුතිරලිංගම් මහතා
ටී. කොලෙන්නෙ මහතා
ටී.පී. රණවීර මහතා
පී. කීරවැල්ල මහතා
වී. නල්ලතම්බි මහතා
මහාචාර්ය සී. වෙඩික්කාර මහතා
 
විනිශ්චයකරුවා කොතරම් දුරට විනිශ්චයකරුවන්ගේ විනය සංග්‍රහයේ දක්වා ඇති මූලධ‍ර්ම හා එකඟවන්නේ ද යන්න මත ඔහු/ඇය ඒ සඳහා බඳවා ගැනීම විනිශ්චය වේ.
 
 
 
 
 
 
  Construction Industry Development Act No - 33 of 2014  
 
© CIDA 2009. All Rights Reserved. Solution by Sri Lanka Telecom (Services) Ltd.